Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Goederen die door Jameson Carter Limited worden verkocht. Door een bestelling te plaatsen op deze website stemt u ermee in zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de website worden geplaatst en het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden te lezen bij elke gelegenheid waarbij u deze website gebruikt, en uw voortgezette gebruik van de website betekent dat u aanvaardt gebonden te zijn door de meest recente Voorwaarden.In deze Voorwaarden (de "Voorwaarden") hebben de volgende woorden hun overeenkomstige betekenis:

"Koper" de persoon (personen), firma of onderneming die de Goederen van de Onderneming koopt. "Onderneming" Jameson Carter Limited "Goederen" alle Goederen die overeengekomen zijn door de Onderneming aan de Koper te leveren (met inbegrip van een deel of delen daarvan).

"Leveringsdatum" de datum waarop de Goederen geleverd dienen te worden zoals bepaald in de bestelling van de Koper en aanvaard door de Verkoper.

"Contract" elke overeenkomst tussen het Bedrijf en de Koper voor de verkoop en aankoop van de Goederen, waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen.

1.1. De Koper verklaart dat de informatie die hij verstrekt bij het plaatsen van zijn bestelling actueel, materieel juist en voldoende is voor de Verkoper om de bestelling van de Koper uit te voeren.

1.2. De Koper verklaart dat hij rechtsbevoegd is om een overeenkomst aan te gaan. Geen enkele garantie, verbintenis of andere verplichting mag door de Koper worden aangegaan in naam van de Verkoper of in naam van een fabrikant, licentiegever of leverancier van Goederen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

1.3. De werknemers of agenten van de Verkoper zijn niet gemachtigd om verklaringen af te leggen betreffende de Goederen tenzij schriftelijk bevestigd door de Verkoper. Door het aangaan van de Overeenkomst erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op dergelijke verklaringen en ziet hij af van enige vordering wegens schending ervan.

1.4. Geen enkele wijziging aan deze Voorwaarden zal bindend zijn, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.

1.5. Verkoopliteratuur, prijslijsten en andere documenten uitgegeven door de Verkoper met betrekking tot de Goederen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en vormen geen aanbiedingen tot verkoop van de Goederen die aanvaardbaar zijn.

1.6. De aansprakelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Koper voor het schenden van een van deze Voorwaarden is beperkt tot het terugbetalen van geld dat reeds door de Koper is betaald voor Goederen die niet zijn ontvangen of die zijn teruggestuurd binnen de overeengekomen termijn en in de vereiste staat. Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor enig ander verlies of schade, tenzij het verlies of de schade veroorzaakt is door nalatigheid.

1.7. Eventuele typografische, schrijffouten of andere toevallige fouten of weglatingen op de website of in enige verkoopsliteratuur, offerte, prijslijst, aanvaarding van aanbod, factuur of ander document of informatie uitgegeven door de Verkoper, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper. Als wij een fout ontdekken in de prijs van Goederen die u hebt besteld, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de optie geven om uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen, zullen wij de bestelling als geannuleerd beschouwen. Als u annuleert en u hebt al betaald voor de Goederen, dan krijgt u het volledige bedrag terugbetaald.

1.8. Jameson Carter Limited streeft ernaar dat de informatie op deze site zo nauwkeurig mogelijk is, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden.

2.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing. De vervoerskosten zijn die welke op dat ogenblik gelden, zoals geadverteerd en genoteerd op het ogenblik van de bestelling.

2.2. De bevestiging van de bestelling door de Koper betekent de aanvaarding van deze kosten.

2.3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen vóór de levering.

3.1. De levering van de Goederen zal geschieden door de Verkoper die de Goederen levert op de plaats in het Verenigd Koninkrijk of buiten het Verenigd Koninkrijk zoals gespecificeerd in de bestelling van de Koper en/of de aanvaarding van de Verkoper als de plaats waar de Goederen door de Verkoper moeten worden geleverd.

3.2. Indien het leveringsadres buiten het Verenigd Koninkrijk is, zal de Koper verantwoordelijk zijn voor het naleven van enige wet- of regelgeving betreffende de invoer van de Goederen in en de verkoop van de Goederen in, het land van bestemming en is hij aansprakelijk voor alle invoerrechten en procedures daarvan. Om twijfel te vermijden garandeert de Onderneming niet dat de door de Koper aangekochte producten voldoen aan alle wettelijke vereisten en reglementeringen met betrekking tot de verkoop van de Goederen in een jurisdictie buiten het Verenigd Koninkrijk en het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om de naleving ervan te verzekeren.

3.3. De Leveringsdatum is slechts bij benadering en de tijd voor levering zal niet van essentieel belang zijn, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen door de Verkoper. De Goederen kunnen door de Verkoper geleverd worden vóór de Leveringsdatum mits redelijke kennisgeving aan de Koper.

3.4. Wanneer de Goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en het verzuim van de Verkoper om een of meer van de gedeelten te leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden of een vordering van de Koper met betrekking tot een of meer gedeelten geeft de Koper niet het recht om de Overeenkomst in haar geheel als ontbonden te beschouwen.

3.5. Indien de Koper nalaat om de Goederen of een deel ervan in ontvangst te nemen op de Leveringsdatum en/of nalaat om enige instructies, documenten, licenties, toestemmingen of machtigingen te verstrekken die vereist zijn om de Goederen op die datum te kunnen leveren, dan zal de Verkoper gerechtigd zijn, na schriftelijke kennisgeving aan de Koper, om de Opslag van de Goederen te regelen en dan zal, niettegenstaande de bepaling van Artikel 8.In dat geval zal, niettegenstaande de bepaling van artikel 8.1 van deze Voorwaarden, het risico van de Goederen overgaan op de Koper, zal de levering geacht worden te hebben plaatsgevonden (getekend voor of achtergelaten op een veilige plaats zonder getekend voor ontvangst) en zal de Koper aan de Verkoper alle kosten en uitgaven betalen, met inbegrip van opslag- en verzekeringskosten die uit een dergelijk verzuim voortvloeien.

4.1. De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies als gevolg van het niet voldoen door de Koper aan de vereisten van onze vervoerder met betrekking tot kennisgeving van schade, tekort of niet-levering van Goederen.

4.2. Goederen dienen bij ontvangst te worden geïnspecteerd en schade/gebreken dienen binnen 5 dagen schriftelijk aan de vervoerders en aan ons te worden gemeld.

4.3. Beschadigde Goederen dienen naar goeddunken van de onderneming voor inspectie te worden bewaard.

4.4. Beschadigde Goederen die aan de onderneming worden geretourneerd, worden alleen geaccepteerd indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

4.5. Niet levering moet schriftelijk worden gemeld aan de vervoerders en onszelf binnen 10 dagen na datum van bestelling.

HOE LANG HEB IK DE TIJD OM TE RETOURNEREN?

Vanaf ontvangst van uw pakket heeft u 14 dagen de tijd om het/de product(en) aan ons te retourneren. Alle producten moeten nog voorzien zijn van de originele labels, ongedragen en ongemarkeerd zijn, anders kunnen de artikelen worden teruggestuurd.

HOE LANG DUURT HET OM MIJN RETOURZENDING TE VERWERKEN?

In verband met de huidige situatie met betrekking tot COVID-19 en om alle personeelsleden zo goed mogelijk te beschermen, worden retourzendingen tot 72 uur na aankomst volgens de huidige richtlijnen niet in behandeling genomen. Excuses voor het ongemak dat de vertragingen kunnen veroorzaken, maar veiligheid moet de hoogste prioriteit hebben. Hierna, wanneer het pakket in ons magazijn is aangekomen, ontvangt u binnen 3-5 werkdagen na ontvangst een bevestiging dat de retourzending in behandeling is genomen. Mocht u binnen deze tijd niets van ons horen, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail en het team zal de zaak in behandeling nemen en u op de hoogte houden. Zorg ervoor dat u het bewijs van retourzending bewaart voor toekomstige referentie en voeg dit toe aan alle correspondentie samen met uw volledige naam en ordernummer wanneer u contact opneemt.

WAT GEBEURT ER ALS IK MET KLARNA HEB BESTELD?

Als u Klarna als betaalmethode kiest, ontvangt u uw factuur van Klarna zodra de bestelling ons magazijn verlaat. Zodra u het product heeft geretourneerd, logt u in op Klarna en markeert u het product als geretourneerd. Klarna zal u automatisch op de hoogte brengen van uw betalingstotaal wanneer de vervaldatum nadert.

HOE KAN IK MIJN PAKKET TERUGSTUREN?

Wij raden u aan uw pakket terug te sturen via een pakketdienst. Alle details hierover vindt u online onder www.jamesoncarterofficial.com/pages/returns-and-refunds, samen met alle andere beleidsregels voor retourzendingen.

6.1. Betaling voor de Goederen en eventuele van toepassing zijnde leveringskosten kan worden verricht via elke methode die op de website van de Verkoper wordt vermeld op het moment dat u uw bestelling plaatst. Terugbetalingen zullen over het algemeen op dezelfde wijze worden verricht als een creditering van de door u gekozen betalingsmethode.

6.2. Betaling is verschuldigd vóór de leveringsdatum en de betalingstermijn is een fundamentele voorwaarde van deze overeenkomst, waarvan schending de Leverancier het recht geeft om het contract onmiddellijk te beëindigen.

6.3. 6.3. Er zal geen levering plaatsvinden totdat de vrijgemaakte fondsen zijn ontvangen (met uitzondering van zakelijke accounts waarbij wij kredietfaciliteiten met u zijn overeengekomen).

6.4. In bepaalde omstandigheden kunnen wij een verificatie van de identiteit en/of een adres eisen om te voldoen aan de betalingsverwerkingsprocedures. De volgende vormen van verificatie documentatie worden als aanvaardbaar beschouwd. Identiteit (moet geldig zijn): 1. Huidige geldig "volledig" paspoort; of 2. Voorlopig of volledig (foto) rijbewijs; of 3. Door de overheid afgegeven nationale identiteitskaart (voor sommige landen) Adres: 1. Kopie van een recente nuts- of belastingrekening. Het document mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Rekeningen van mobiele telefoons zijn niet aanvaardbaar; of 2. Een rekeningafschrift of een creditcardafschrift van een door ons erkende bank. Het afschrift moet het meest recente zijn dat beschikbaar is. Afschriften met een "zorg voor" adres zijn niet aanvaardbaar. Niet-bancaire kaarten, waaronder sportkaarten, klantenkaarten en studentenkaarten zijn niet aanvaardbaar; of 3. Een recente hypotheekverklaring van een bij ons bekende geldverstrekker. Het bedrijf behoudt zich het recht voor geen goederen te leveren zonder verificatie van identiteit en/of adres.

6.5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen over te late betalingen in overeenstemming met de Late Payment of Commercial Debts [Interest] Act 1998 zoals gewijzigd en aangevuld door de Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002 en om verdere leveringen op te schorten.

6.6. Indien als gevolg van betalingsverzuim het bedrijf extra kosten moet maken om de schuld te innen, zoals juridische of incassokosten etc., dan zal de in gebreke blijvende koper aansprakelijk worden gehouden voor al deze kosten.

7.1. Het risico gaat over op de Koper wanneer de Goederen worden geleverd aan of afgehaald door de Koper of zijn agent.

8.1. Het is een voorwaarde van de Overeenkomst tot verkoop van Goederen dat de Goederen eigendom blijven van de Verkoper tot op het moment dat de volledige betaling is ontvangen en vrijgegeven. In geval van betalingsverzuim behoudt de Verkoper zich het recht voor om de betreffende Goederen terug te vorderen.

9.1. Tenzij anders vermeld, vallen het ontwerp en de lay-out van deze website, en al het op deze website gepubliceerde materiaal, met inbegrip van tekst, grafische voorstellingen, foto's, logo's en bijgevoegde documenten, onder het auteursrecht van Jameson Carter Limited. U mag geen materiaal van deze website kopiëren zonder voorafgaande toestemming.

10.1. Van tijd tot tijd kan deze website links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De Vennootschap stelt deze links enkel ter beschikking voor uw gemak. Toegang tot andere websites is op eigen risico en de Vennootschap is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud of het gebruik van deze websites.

11.1. Het gebruik van www.jamesoncarterofficial.com wordt beheerst door Engels recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot het Contract.

JAMESON CARTER OFFICIAL LIMITED
Ondernemingsnummer 10214961